نظر شما درباره تعصب نابجا و نقطه مقابل آن، لغت ایمان، چیست ؟